Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu

Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem WWW.ROL-INVEST.pl jest firma Rol Invest, z siedzibą w Skórzewie, ul. Krótka 30
Regulamin ten określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Rol Invest, działający pod adresem WWW.Rol-Invest.pl

Sklep www.Rol-Invest.pl jest prowadzony przez firmę:

Rol Invest Małgorzata Turostowska

Ul. Krótka 30

60-185 Skórzewo

Tel/fax 61 81 43 631

e-mail: sklep@rol-invest.pl

NIP: 781-116-67-61


Regulamin Sklepu Internetowego Rol Invest

§ 1. Informacje Ogólne

1. Sklep Rol Invest prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Rol Invest
3. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma.

§ 2. Przyjęcie Zamówienia do Realizacji

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Koszyk, a w dalszej kolejności poprzez generowany formularz Zamówienia umieszczony na stronie Sklepu Rol Invest i przesyłany automatycznie pocztą mailową.
2. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, w przypadku firm nazwę firmy i NIP) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Rol Invest próbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Rol Invest odstępuje od zawarcia umowy sprzedaży.
4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje z chwilą uzyskania przez Rol Invest informacji, że na konto Sklepu wpłynęła równowartość złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy.
5. W przelewie w polu "Tytułem" należy podać indywidualny dla Klienta numer Zamówienia.
6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą mailową. Dostawa towaru następuje zazwyczaj w ciągu 1-7 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku towarów o niskim współczynniku dostępności u producentów, termin dostawy ustalany jest indywidualnie.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówienie Rol Invest skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
8. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu, lub wycofać je do momentu przesłania środków pieniężnych na konto Sklepu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem z Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@rol-invest.pl

§ 3. Ceny Towarów i Formy Płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Każdy zakup w sklepie Rol Invest potwierdzany jest fakturą VAT lub paragonem.
3. Przy złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest poinformować o sposobie potwierdzenia zakupu.
4. Paragon przesyłany jest wraz z zamówionym towarem.
5. Faktura przesyłana jest wraz z zamówionym towarem lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wysłania zamówionego towaru.
6. Rol Invest zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wprowadzania w nich zmian, zmiany cen towarów.
7. Formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym bezpośrednio na nr konta Sklepu
- paczka za pobraniem
- gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Rol-Invest w Skórzewie

§ 4. Koszty i Terminy Dostawy

1. Całkowity koszt przesyłki ponosi Kupujący.
2. Koszt dostawy obliczany jest w oparciu o cennik firm kurierskich i zależy od liczby, wagi i wymiarów zamawianych towarów. Dokładny koszt dostawy jest ustalony po ostatecznym złożeniu Zamówienia przez Klienta na konkretne artykuły.
3. Koszt dostawy do innych krajów niż Polska ustalany jest z Klientem indywidualnie.
4. Po złożeniu przez Klienta swoich zamówienia, podajemy czas realizacji na poszczególne pozycje zamówienia (tj. czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt).
5. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
6. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską.
7. Klient jest powiadamiany przez Rol Invest o dniu wysłania zamówionego towaru.
8. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta w ustalonym terminie, co wymusi jej przechowywanie w firmie kurierskiej, ponowne dostarczenie oraz dodatkowe związane z tym koszty, koszty te ponosi Klient wg cennika firmy kurierskiej. Opłaty te pobierane są przez kuriera przy ponownej dostawie.

§ 5. Odbieranie Towaru od Kuriera


2. Zniszczony w trakcie przesyłki towar odbiera od razu kurier. Towar jest odsyłany na nasz adres: Rol Invest, ul. Krótka 30, 60-185 Skórzewo. W zwrotnym liście przewozowym Klient jest zobowiązany oznaczyć ilość zwracanych sztuk towaru, a przy zwracaniu przesyłki dopilnować, by została ona należycie zabezpieczona przez kuriera.
3. Koszty, związane z odesłaniem towaru uszkodzonego podczas transportu pokrywa Rol Invest. Do odsyłanego towaru należy dołączyć notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na wypadek zniszczeń.
4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Klienta na liście przewozowym i z tą chwilą na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie konsekwencje wynikające z jego użytkowania, takie jak np. ryzyko uszkodzenia.
5. Podpis Klienta na liście przewozowym oznacza odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

§ 6. Reklamacja i Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Rol Invest objęte są gwarancją właściwego producenta. Czas trwania gwarancji określa również dany producent. Produkty zawarte w ofercie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z zamówionym towarem.

2. W oparciu o gwarancję Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku ujawnienia się niezawinionych przez niego wad towaru w czasie jego użytkowania.
3. W przypadku zgłaszania reklamacji, Klient nie odsyła towaru do siedziby sklepu Rol Invest, lecz jest zobowiązany przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu swoje dane, adres zamieszkania, nazwę reklamowanego produktu, numer i datę faktury, opis zaistniałej wady oraz adres do odbioru produktu.
4. Autoryzowany Serwis producenta, po zgłoszeniu w imieniu Klienta przez Rol Invest reklamacji, dojeżdża do Klienta na miejsce.
5. W przypadkach, gdy producent nie wysyła własnych serwisantów do Klienta, reklamowany towar Klient dostarcza na swój koszt do siedziby sklepu, w którym dokonał zakupu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany powiadomić Rol Invest o zamiarze zwrotu i ustalić termin odesłania towaru.
6. Rol Invest nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

§ 7. Postanowienia Dodatkowe

1. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Klienta do celów sprzedaży i wysyłki towaru. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawienia, a także do usunięcia ich z bazy danych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 13 poz. 883). Dane osobowe przetwarzane przez firmę ... są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z art.23 ust.1 pkt.3,4 i 5 w/w Ustawy.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu.
3.

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

4. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzgodnienia właściwej procedury zwrotu. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy Rol Invest pokrywa Klient. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
5. Zwracany towar należy odsyłać razem z kopią faktury, informacją o dokładnych danych i o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze.
Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowenie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Korekta faktury zostanie sporządzona przez Rol Invest po spełnieniu warunków wymienionych wyżej i niezwłocznie przesłana Klientowi listem poleconym.
6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8. Wszelkie informacje na temat towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
9. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, zdjęcia i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
10. Internetowy Sklep nie wypożycza towarów do testowania. Nie dostarcza towaru zastępczego na czas trwania naprawy i rozpatrzenia reklamacji.
11. Rol Invest nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie, wykorzystujące dostęp do komputera i poczty mailowej Klienta.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/40) – RODO,

zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości, iż:

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest ROL INVEST, e-mail: sklep@rol-invest.pl

2.   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesyłaną przy pomocy formularza kontaktowego,

- art. 6 ust. 1 lit. b), tj. realizacji umowy oraz lit. c) realizacji obowiązku prawnego
w przypadku obsługi procesu rekrutacyjnego.

3.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa lub na mocy stosownych umów.

4.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w przypadku zapytania innego niż reklamacja,
a w przypadku złożenia reklamacji do momentu rozpatrzenia zgłoszenia oraz do momentu przedawnienia się roszczeń.

6.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.

 

 

 

Regulamin

 

Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem WWW.ROL-INVEST.pl jest firma Rol Invest, z siedzibą w Skórzewie, ul. Krótka 30
Regulamin ten określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Rol Invest, działający pod adresem WWW.Rol-Invest.pl

Sklep WWW.Rol-Invest jest prowadzony przez firmę:

Rol Invest Małgorzata Turostowska

Ul. Krótka 30

60-185 Skórzewo

Tel/fax 61 81 43 631

e-mail: sklep@rol-invest.pl

NIP: 781-116-67-61


Regulamin Sklepu Internetowego Rol Invest

§ 1. Informacje Ogólne

1. Sklep Rol Invest prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Rol Invest
3. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma.

§ 2. Przyjęcie Zamówienia do Realizacji

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Koszyk, a w dalszej kolejności poprzez generowany formularz Zamówienia umieszczony na stronie Sklepu Rol Invest i przesyłany automatycznie pocztą mailową.
2. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, w przypadku firm nazwę firmy i NIP) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Rol Invest próbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Rol Invest odstępuje od zawarcia umowy sprzedaży.
4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje z chwilą uzyskania przez Rol Invest informacji, że na konto Sklepu wpłynęła równowartość złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy.
5. W przelewie w polu "Tytułem" należy podać indywidualny dla Klienta numer Zamówienia.
6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą mailową. Dostawa towaru następuje zazwyczaj w ciągu 1-7 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku towarów o niskim współczynniku dostępności u producentów, termin dostawy ustalany jest indywidualnie.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówienie Rol Invest skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
8. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu, lub wycofać je do momentu przesłania środków pieniężnych na konto Sklepu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem z Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@rol-invest.pl

§ 3. Ceny Towarów i Formy Płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Każdy zakup w sklepie Rol Invest potwierdzany jest fakturą VAT lub paragonem.
3. Przy złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest poinformować o sposobie potwierdzenia zakupu.
4. Paragon przesyłany jest wraz z zamówionym towarem.
5. Faktura przesyłana jest wraz z zamówionym towarem lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wysłania zamówionego towaru.
6. Rol Invest zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wprowadzania w nich zmian, zmiany cen towarów.
7. Formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym bezpośrednio na nr konta Sklepu
- paczka za pobraniem
- gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Rol-Invest w Skórzewie

§ 4. Koszty i Terminy Dostawy

1. Całkowity koszt przesyłki ponosi Kupujący.
2. Koszt dostawy obliczany jest w oparciu o cennik firm kurierskich i zależy od liczby, wagi i wymiarów zamawianych towarów. Dokładny koszt dostawy jest ustalony po ostatecznym złożeniu Zamówienia przez Klienta na konkretne artykuły.
3. Koszt dostawy do innych krajów niż Polska ustalany jest z Klientem indywidualnie.
4. Po złożeniu przez Klienta swoich zamówienia, podajemy czas realizacji na poszczególne pozycje zamówienia (tj. czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt).
5. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
6. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską.
7. Klient jest powiadamiany przez Rol Invest o dniu wysłania zamówionego towaru.
8. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta w ustalonym terminie, co wymusi jej przechowywanie w firmie kurierskiej, ponowne dostarczenie oraz dodatkowe związane z tym koszty, koszty te ponosi Klient wg cennika firmy kurierskiej. Opłaty te pobierane są przez kuriera przy ponownej dostawie.

§ 5. Odbieranie Towaru od Kuriera

1. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu powstałemu podczas transportu. W tym celu Klient powinien w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i dokładnie sprawdzić stan dostarczonych towarów. Jednocześnie zaznaczamy, że pracownicy firm kurierskich mają obowiązek pozostać przy procesie sprawdzania przesyłki, a Klienci zgodnie z regulaminem firm kurierskich mają prawo od nich tego się domagać. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". Dokument ten powinien zawierać bardzo precyzyjny opis wszystkich uszkodzeń przesyłki.
2. Zniszczony w trakcie przesyłki towar odbiera od razu kurier. Towar jest odsyłany na nasz adres: Rol Invest, ul. Krótka 30, 60-185 Skórzewo. W zwrotnym liście przewozowym Klient jest zobowiązany oznaczyć ilość zwracanych sztuk towaru, a przy zwracaniu przesyłki dopilnować, by została ona należycie zabezpieczona przez kuriera.
3. Koszty, związane z odesłaniem towaru uszkodzonego podczas transportu pokrywa Rol Invest. Do odsyłanego towaru należy dołączyć notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na wypadek zniszczeń.
4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Klienta na liście przewozowym i z tą chwilą na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie konsekwencje wynikające z jego użytkowania, takie jak np. ryzyko uszkodzenia.
5. Podpis Klienta na liście przewozowym oznacza odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

§ 6. Reklamacja i Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Rol Invest objęte są gwarancją właściwego producenta. Czas trwania gwarancji określa również dany producent. Produkty zawarte w ofercie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.
2. W oparciu o gwarancję Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku ujawnienia się niezawinionych przez niego wad towaru w czasie jego użytkowania.
3. W przypadku zgłaszania reklamacji, Klient nie odsyła towaru do siedziby sklepu Rol Invest, lecz jest zobowiązany przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu swoje dane, adres zamieszkania, nazwę reklamowanego produktu, numer i datę faktury, opis zaistniałej wady oraz adres do odbioru produktu.
4. Autoryzowany Serwis producenta, po zgłoszeniu w imieniu Klienta przez Rol Invest reklamacji, dojeżdża do Klienta na miejsce.
5. W przypadkach, gdy producent nie wysyła własnych serwisantów do Klienta, reklamowany towar Klient dostarcza na swój koszt do siedziby sklepu, w którym dokonał zakupu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany powiadomić Rol Invest o zamiarze zwrotu i ustalić termin odesłania towaru.
6. Rol Invest nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

§ 7. Postanowienia Dodatkowe

1. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Klienta do celów sprzedaży i wysyłki towaru. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawienia, a także do usunięcia ich z bazy danych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 13 poz. 883). Dane osobowe przetwarzane przez firmę ... są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z art.23 ust.1 pkt.3,4 i 5 w/w Ustawy.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, tj. odstąpić od umowy. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwrot nie będzie przyjęty, a towar zostanie odesłany na koszt Kupującego. Zwrot powinien być poparty pisemnym oświadczeniem pod rygorem nieważności.
4. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzgodnienia właściwej procedury zwrotu. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy Rol Invest pokrywa Klient. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
5. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ on zniszczeniu podczas transportu. Zwracany towar należy odsyłać razem z kopią faktury, informacją o dokładnych danych i o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. W przypadku odstąpienia pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez firmę Rol Invest podpisanej przez Klienta kopii faktury. Korekta faktury zostanie sporządzona przez Rol Invest po spełnieniu warunków wymienionych wyżej i niezwłocznie przesłana Klientowi listem poleconym.
6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8. Wszelkie informacje na temat towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
9. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, zdjęcia i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
10. Internetowy Sklep nie wypożycza towarów do testowania. Nie dostarcza towaru zastępczego na czas trwania naprawy i rozpatrzenia reklamacji.
11. Rol Invest nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie, wykorzystujące dostęp do komputera i poczty mailowej Klienta.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.


Strona głównaStrona główna